Fries

filter: Download de hele lijst (PDF)
title waardering auteur jaar niveau boekenkast
Foarstelling* - Cazemier, Caja (0 sterren) Foarstelling*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Cazemier, Caja2013A2
Sterke skouders* - Jong, Hanneke de (0 sterren) Sterke skouders*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Hanneke de2004 [2de pr. 2014]B1
Koartsluting* - Veer, Akky van der (0 sterren) Koartsluting*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Veer, Akky van der1991 [2de pr. 2014]A2
De keet fan Annawâld* - Scheltema, Freddy (0 sterren) De keet fan Annawâld*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Scheltema, Freddy2012A2
Salsafamke* - Jong, Hanneke de (0 sterren) Salsafamke*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Hanneke de2008B1
De twadde hûd* - Talsma, Hilda (0 sterren) De twadde hûd*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Talsma, Hilda2011A2
Brekber* - Talsma, Hilda (0 sterren) Brekber*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Talsma, Hilda2014A2
It beest fan de Westereen* - Grypstra, Ate (0 sterren) It beest fan de Westereen*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Grypstra, Ate2011A2
Femke faalt* - Grypstra, Ate (0 sterren) Femke faalt*
niveau 1
     

ynklusyf opdrachten
Grypstra, Ate2014 [as e-boek; 2e printing (papier) 2016]A2
Wês net bang - Jong, Hanneke de (0 sterren) Wês net bang
niveau 1
     
Jong, Hanneke de2016A2