Fries

filter: Download de hele lijst (PDF)
title waardering auteur jaar niveau boekenkast
Swarte ingels* - Schoorstra, Willem (0 sterren) Swarte ingels*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Schoorstra, Willem2004 [4de pr 2011]B1
Cap Sud* - Leest, R.R.R. van der (0 sterren) Cap Sud*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Leest, R.R.R. van der1980 [2de pr. 2010]B1
Krús fan de Hollanner* - Grypstra, Ate (0 sterren) Krús fan de Hollanner*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Grypstra, Ate2012B1
Oar plak oare tiid* - Bilker, Jetske (0 sterren) Oar plak oare tiid*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Bilker, Jetske2004B1
Skamte* - Peanstra, Auck (0 sterren) Skamte*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Peanstra, Auck2011B1
De lêste trúk* - Jong, Ferdinand de (0 sterren) De lêste trúk*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Ferdinand de2012A2
De gouden swipe* - Brouwer, Abe (0 sterren) De gouden swipe*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Brouwer, Abe1941 [15de pr. 2010]B2
Tin iis* - Mulder, Tiny (0 sterren) Tin iis*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Mulder, Tiny1981 [6de pr. 2014]B2
Bak* - Vries, Sietse de (0 sterren) Bak*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Vries, Sietse de2012B1
Feroaring fan lucht* - Velde, Rink van der (0 sterren) Feroaring fan lucht*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Velde, Rink van der1971 [17de pr. 2014]B1
Losse hannen* - Huisman, Saakje (0 sterren) Losse hannen*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Huisman, Saakje2000 [2de pr 2014]B2
De Nova Scotia staazje* - Jong, Ferdinand de (0 sterren) De Nova Scotia staazje*
niveau 2
     

ynklusyf opdrachten
Jong, Ferdinand de2015A2