Fries

filter: Download de hele lijst (PDF)
title waardering auteur jaar niveau boekenkast
De oerwinning fan Bjinse Houtsma* - Wadman, Anne (0 sterren) De oerwinning fan Bjinse Houtsma*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Wadman, Anne1962 [3de pr. 2014]B2
De silveren rinkelbel* - Dykstra, Waling (0 sterren) De silveren rinkelbel*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Dykstra, Waling1856 [8ste pr. 2003]C1
Under wetter* - Tiemersma, Koos (0 sterren) Under wetter*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Tiemersma, Koos2009C1
Rêdbâd* - Schoorstra, Willem (0 sterren) Rêdbâd*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Schoorstra, Willem2011C1
Eilândochters* - Berga, Wilco (0 sterren) Eilândochters*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Berga, Wilco2004 [2de pr. 2010]B1
De sûnde fan Haitze Holwerda* - Houten, Ulbe van (0 sterren) De sûnde fan Haitze Holwerda*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Houten, Ulbe van1938 [11de pr. 2010]B2
Paadwizer* - Tuma, Eelkje (0 sterren) Paadwizer*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Tuma, Eelkje2009B1
De Frouwepenje* - Bremer, Harke en Jarich Hoekstra (0 sterren) De Frouwepenje*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Bremer, Harke en Jarich Hoekstra2009C1
Fabryk* - Riemersma, Tr. (0 sterren) Fabryk*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Riemersma, Tr.1964 [7de pr. 2014]B2
Einum* - Froon Akker [ps. Koos Tiemersma] (0 sterren) Einum*
niveau 4
     

ynklusyf opdrachten
Froon Akker [ps. Koos Tiemersma]2012 [2de útjefte 2015]B2
Renger - Vries, Nyk de (0 sterren) Renger
niveau 4
     
Vries, Nyk de2016B1