Lezen voor de Lijst

Introductie

Jaap Robben (Oosterhout, 1984) debuteerde als romanschrijver met Birk in 2014. Daarvoor was hij vooral dichter (o.a. Stadsdichter van Nijmegen van 2008 tot 2010). Hij maakte met verschillende illustratoren ook boeken voor kinderen, een mengeling van gedichten en prenten.
In een radio-interview vertelde hij dat hij op zestienjarige leeftijd begon met cabaret. Hij werd door zijn moeder door het land gereden om op allerlei podia bij cabaretfestivals op te treden. Hij zei nu niet meer aan cabaret te doen, omdat het een soort humor op bestelling is. Wel schrijft hij voor theater en toneel.
Ook interviewde hij op festivals (o.a. Lowlands en Crossing Border) bekende schrijvers als Ian McEwan, Esther Gerritsen en Dimitri Verhulst.
Zijn debuutroman is jubelend ontvangen en viel flink in de prijzen (o.a. Dioraphte Literatour Publieksprijs en de Nederlandse Boekhandelprijs). Het boek wordt verfilmd door Marius Groothof.

Inhoud

Let op: onderstaande tekst bevat belangrijke details over de afloop van het verhaal.
In Birk maken we kennis met de belevenissen en de gevoelswereld van Mikael Hammerman. Aan het begin is hij een jaar of negen. Mikael woont met zijn ouders, vader Birk en moeder Dora, op een zeer afgelegen eiland ergens tussen Schotland en Noorwegen. Op het eiland woonde tot voor kort nog een buurvrouw, mevrouw Augusta, maar die is overleden. Haar huis staat leeg. De enige andere bewoner van het eiland is Karl, een knoestige visser.
In het begin van de roman verdrinkt de vader, door toedoen van zijn zoon. Aanvankelijk verzwijgt Mikael de toedracht tegenover zijn moeder. De vader wordt als vermist beschouwd en de moeder wil de gedachte dat hij verdronken is, niet toelaten.
Mikael zondert zich steeds vaker af. Hij gaat regelmatig naar het leegstaande, inmiddels vervallen huis van de overleden buurvrouw. Soms trekt hij op met Karl, de visser om hand- en spandiensten te verrichten. Als Karl probeert om het met Mikaels moeder aan te leggen, gooit Mikael een ruit in bij Karl. Daarmee valt ook de relatie met Karl aan diggelen.
In de loop van het verhaal, dat zo’n zes jaar beslaat, wordt Mikael van kind puber en jongvolwassene. Zijn onberekenbare moeder ziet Mikael als vervanging van haar verdwenen man. Ze probeert een fysieke relatie met Mikael op te bouwen. Die voelt zich daar erg ongemakkelijk bij en wijst de toenaderingspogingen op zeker moment resoluut af.
In het huis van mevrouw Augusta zit een grote zeemeeuw op een nest. Uit één ei komt een jong. Mikael ontfermt zich daarover, maar niet consequent. Aan het eind van de roman heeft dit een dramatisch gevolg. De moedermeeuw heeft het jong doodgepikt.
De parallellen met rollen die de personages op het eiland vervullen, liggen voor de hand, vooral die van moeder en zoon. Mikael probeert zijn weg in het leven te vinden, getekend door de schuld over de dood van zijn vader, en worstelend met het ontluiken van zijn seksualiteit, die zich op het afgelegen eiland niet op een natuurlijke manier kan ontwikkelen. Hij zal vooral moeten proberen om los te komen van zijn moeder.

Moeilijkheid

Birk is qua verhaallijn en taal gemakkelijk te lezen, zeker voor een leerling op N3. Maar een lezer moet zich wel goed kunnen verplaatsen in hoofdpersoon Mikael, die in zo’n geïsoleerde situatie leeft, met een groot schuldgevoel. Voor een N2-leerling is de diepere betekenislaag wat lastig.
Robben schrijft ogenschijnlijk simpel proza, maar de beelden zijn origineel en raak. Door de korte hoofdstukjes of episoden 'leest het boek lekker weg'. De dialogen zijn alledaags, in korte, soms heel afgemeten zinnen. De wijze van vertellen is ook suggestief: er wordt veel niet of nauwelijks gezegd. Als lezer moet je aanvoelen wat er achter de woorden schuilgaat, ook in de dialogen. Een leerling op N2 zal deze verteltrant niet altijd op waarde weten te schatten, voor leerlingen met N3 of N4 moet dat suggestieve vertellen geen probleem zijn.

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  De omvang van het boek (256 p.) is geen probleem voor de lezer op N3, maar vooral de omvang van de hoofdstukjes en de korte zinnen in het verhaal en in dialogen, maken het lezen gemakkelijk, ook voor een lezer op N2.
Birk biedt echter geen rechttoe-rechtaanspanning zoals in een thriller. Ook het decor kan voor leerlingen een probleem zijn. Sommigen vinden de 'verlaten-eilandsfeer' wellicht saai. Het leven op zo’n eiland is voor een jongere moeilijk voor te stellen. De komst van de boodschappenboot, eens in de veertien dagen, is bijvoorbeeld al 'een gebeurtenis'. Een lezer moet bereid zijn zich in te leven in mensen die een bestaan op zo’n eenzame plek leiden.
  Interesses  Interesse in de schuldvraag, verwerking van verdriet en ouder-kindrelaties is een voorwaarde om het boek te kunnen waarderen. Daarnaast moet een lezer beeldend taalgebruik aantrekkelijk vinden.  
  Algemene kennis  Geen bijzondere voorkennis vereist. Enig inzicht in ouder-kindrelaties, seksuele ontwikkeling en oedipale trekken zou helpen om de betekenis van het verhaal te vatten.
  Specifieke literaire en culturele kennis  Geen bijzondere voorkennis vereist. Wel is gevoel voor stijl en voor suggestieve verteltrant noodzakelijk om het boek te kunnen waarderen.

Vertrouwdheid met literaire stijl 

Vocabulaire  Voor Birk hoeft de lezer niet te beschikken over een uitgebreide woordenschat. Het vocabulaire is eenvoudig.
  Zinsconstructies Geen probleem voor leerlingen vanaf N2. 
  Stijl  De stijl van Robben is raak. De dialogen met soms zeer korte zinnetjes lezen fijn voor lezers van alle niveaus.
De manier waarop gedachten en gevoelens verwoord worden, kunnen lastig zijn voor een N2-lezer. Ook de beeldspraak zal niet altijd begrepen worden door N2-lezers.
De sobere stijl is een belangrijk element van de hoge waardering die het boek heeft gekregen. Robben heeft het vermogen om ogenschijnlijk kleine dingetjes met een enkel goed gekozen woord of een origineel beeld uit te vergroten. De detaillering wordt snel afgewisseld met een volgende handeling of een tijdsprong. 

Vertrouwdheid met literaire personages 

Karakters  Hoofdpersoon en ik-figuur Mikael is voor leerlingen van alle niveaus herkenbaar. De gedachtewereld die Robben schetst, is 'uit het leven gegrepen', al is de situatie waarin Mikael zit wel bijzonder.
De vader en de moeder zijn misschien wat vreemd door de omstandigheden (gehuisvest op een afgelegen eiland), maar zij zijn als ouder ook heel herkenbaar.
  Aantal karakters  Geen probleem.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters  Deze zijn voor een N2-lezer moeilijk te duiden; een N3- of N4-lezer zal er minder moeite mee hebben.
Mikael heeft een vertrouwensband met zijn vader. Dat komt onder andere doordat die Mikael soms betrekt in zijn onwillige houding tegenover Dora. Doordat de vader verdrinkt, blijft het grote gevoel van genegenheid voor zijn vader gehandhaafd op kinderniveau. Dit alles is voor lezers op N2-niveau en hoger goed in te voelen.
In de relatie met zijn moeder ontwikkelt zich dezelfde omgang als de vader met de moeder had. Spanningen lopen door de verdwijning van de vader op. Er is wrijving, er zijn ergernissen en onderhuidse spanningen. Soms komen die tot uitbarsting. Mikael moet zich aan allerlei huiselijke regeltjes houden. Zijn 'ontmoetingen' met de beelden van zijn vader en de gevoelens daarover kan Mikael beslist niet met zijn moeder delen. Er ontstaat steeds meer afstand. Daartegenover staat de naar incest neigende toenadering van de moeder tot haar zoon. De afwijzing van Mikael maakt de afstand definitief.

Vertrouwdheid met literaire procedés 

Spanning  Een echt spannend boek is Birk niet. Als je als lezer gevoelig bent voor de onderhuidse spanning, wordt je langzamerhand de keel gesnoerd.
Een element dat voor enige spanning zorgt, is de verzorging van het jong.
In Mikaels dooltochten in het huis van mevrouw Augusta zit soms een beetje 'suspense', maar die is niet te vergelijken met de spanning in bijvoorbeeld een (literaire) thriller.
De lezer kan zich ook afvragen of Mikael nog een meisje ontmoet. In de Vrouwenstad houdt hij zich helemaal afzijdig. De vriendin van Ingmar – de jongen van de boodschappenboot – wekt wel belangstelling op bij Mikael, maar het blijft bij 'belangstelling op afstand'.
  Chronologie  De gebeurtenissen spelen zich in chronologische volgorde af. Wel zijn de gedachten van Mikael doorweven met herinneringen aan de tijd waarin zijn vader nog leefde. Ook voor N2-lezers levert de chronologie nauwelijks een probleem op.
  Verhaallijn(en)  De lijnen in het verhaal zijn eenvoudig. Het zijn er eigenlijk maar twee: de opmaat tot de verdrinking van de vader en de tijd daarna. Daarin ontwikkelt zich het verhaal van de verhouding met de moeder en parallel daaraan met het meeuwenjong. Lezers vanaf N2 kunnen die lijnen goed volgen. 
  Perspectief  Het perspectief ligt bij Mikael. Dit is niet complex en goed te volgen voor N2-lezers.
  Betekenis  Wie Birk leest, wordt geprikkeld om na te denken over de schuldvraag bij een 'ongeluk' dat je, niet moedwillig, hebt veroorzaakt. Daarnaast speelt de verwerking van verdriet. Hoe overleef je een dode vader? Verder stelt het boek aan de orde hoe ver de liefde van ouders voor een kind kan gaan, ook fysiek.
Voor N2-lezers zijn dit tamelijk ingewikkelde kwesties. Deze lezers zullen alleen het verhaal aan de oppervlakte volgen. Voor een N3-lezer zit er onder die oppervlakte een rijke gevoelswereld.
Stof tot nadenken geeft bijvoorbeeld de meeuw. Alleen leerlingen met een hoger niveau (vanaf N3 of N4) zien de diepere betekenis van de zorg voor het jong: iedere poging om iets van het leven te maken lijkt Mikael te mislukken.

Relevante bronnen voor docenten

  jaaprobben.wordpress.com | website van Jaap Robben
youtube.com | interview met Jaap Robben over Birk (vanaf 6:00)
ntr.nl | gesprek met Jaap Robben bij 'Kunsstof' (31 juli 2014, vanaf 3:30)