Lezen voor de Lijst

Websitevoorwaarden

Download de voorwaarden

Hier kun je een PDF-bestand downloaden met de voorwaarden

Voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van de Koninklijke Bibliotheek ("KB"), alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

Deze website van de KB wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de KB niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De KB kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

De KB is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KB.

Informatie van derden

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de Informatie berusten bij de KB of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag je deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopie├źn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de KB.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

De KB behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2017.