Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 5 | Jij zegt het

Introductie

Connie Palmen (1955), neerlandica en filosofe, debuteerde in 1991 met de literaire roman De wetten (ook op deze site, op N5), die vrijwel meteen een bestseller werd. In de afgelopen 25 jaar schreef ze zes romans en verder verhalen en essays; Lucifer (2007) is ook op deze site te vinden (N5). Palmen baarde opzien met het boek over haar plotseling overleden partner, de bekende tv-journalist en interviewer Ischa Meijer (1943-1995): I.M.
Ook schreef ze  een openhartig boek over de rouw na de dood van haar tweede man, de politicus Hans van Mierlo (1932-2010): Logboek van een onbarmhartig jaar. Zelf noemde ze dit soort ‘autobiofictie’: ze vertelt verhalen die elementen uit haar eigen leven bevatten. Dat doen meer schrijvers, maar typerend voor haar meeste werk is dat leven en literatuur door elkaar heen lopen.
In veel van haar werk staan thema’s als de ontoereikendheid van taal, de zoektocht naar eigen identiteit en de dunne scheidslijn tussen waar-onwaar en echt-onecht centraal. Palmen geldt als een van de belangrijke, hedendaagse schrijvers in het Nederlandse taalgebied met een zeer vaardige pen.
Jij zegt het is een prachtig geschreven boek waarin de thematiek van liefde, dood en literatuur op een overtuigende wijze met elkaar verweven zijn. De historische achtergrond van het verhaal – Palmen heeft zich zeer goed gedocumenteerd – maakt het boek voor literatuurliefhebbers des te dringender.

Inhoud

Jij zegt het verhaalt van de onstuimige en noodlottige liefdesrelatie tussen twee vermaarde dichters: de Engelsman Ted Hughes (1930-1998) en de Amerikaanse Sylvia Plath (1932-1963). Zij vormen zonder twijfel het beroemdste liefdespaar uit de moderne literatuur. Hughes en Plath waren bijna zeven jaar getrouwd en woonden afwisselend in Amerika en Engeland. Als Hughes en Plath elkaar in 1956 in het Engelse Cambridge ontmoeten tijdens de lancering van een poëzietijdschrift, is het liefde op het eerste gezicht. Hughes is dan al een veelbelovend dichter, studente Sylvia Plath is nog niet echt bekend en heeft vooral dichterlijke aspiraties. Ze trouwen binnen een paar maanden en Sylvia voltooit haar studie. Als dichteres staat ze lang in de schaduw van haar man, wiens ster steeds hoger rijst. Sylvia blijkt aan depressies te lijden en heeft in haar jeugd een zelfmoordpoging gedaan. Het huwelijk lijkt aanvankelijk een sprookje, maar strandt na zes jaar als Ted verliefd wordt op een ander en zijn gezin in de steek laat. Sylvia, inmiddels moeder van twee kinderen, pleegt in 1963 op 30-jarige leeftijd zelfmoord.
In deze roman krijgt de gevierde en verguisde Hughes een eigen stem. Het hele boek wordt vanuit de Engelse dichter verteld en bestrijkt de periode van de eerste ontmoeting van Hughes en Plath tot aan haar dood. Hughes verwoordt zijn liefde voor Plath, maar beschrijft ook haar aanvallen, de onrust, de hunkering naar succes en de knellende verstandhouding met de moeder van Plath. Ook maak je kennis met de poëtische geest van Hughes. Kortom: als lezer beleef je intens de jaren van geluk én de worstelingen van beide kunstenaars.

Moeilijkheid

Voor de N5/N6-lezer die van stilistisch vuurwerk houdt, is de roman een spectaculaire leeservaring. Ook wie geïnteresseerd is in de thema’s die het boek dragen (liefde, dichterschap, psychische labiliteit, jaloezie, ontrouw, verlangen naar roem) biedt het boek meer dan voldoende stof tot nadenken. Voor de N4-lezer die niet gevoelig is voor taalvirtuositeit en de genoemde thematiek, is de roman waarschijnlijk te zwaar. Dat échte spanning ontbreekt, hoeft voor de meeste lezers vanaf N4 geen probleem te zijn. Doordat met de rode verhaallijn van de liefdesrelatie toch een zekere psychologische spanning wordt opgebouwd – al is de afloop bekend –, kunnen ook gevorderde N4-lezers het boek waarderen.

Dimensies 

Indicatoren 

Toelichting | complicerende factoren 

Algemene vereisten 

Bereidheid  De lezer moet zich openstellen voor een verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de literaire wereld in Engeland en Amerika eind jaren vijftig. Ook de bereidheid om poëzie van Hughes en Plath te lezen (al dan niet in vertaling) kan bijdragen aan de waardering van het boek, maar is daarvoor geen voorwaarde.
Daarnaast moet de lezer zich overgeven aan de invulling die de schrijfster geeft aan de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon, maar velen zal dit niet al te veel moeite kosten.
  Interesses  Interesse in psychische ziektebeelden (manische depressiviteit) helpt om dit boek te kunnen waarderen. Affiniteit met de literaire wereld in het algemeen en meer in het bijzonder met (Engelstalige) poëzie van de twintigste eeuw is van belang, alsook interesse in het leven van bekende dichters en literatoren. Verder is belangstelling voor een heftige en fatale liefdesrelatie een voorwaarde om deze roman te kunnen waarderen.
  Algemene kennis  Kennis van psychische aandoeningen en de gedragingen die daarbij horen, helpt maar is niet noodzakelijk om de beschreven gebeurtenissen goed te begrijpen.
  Specifieke literaire en culturele kennis  Enige kennis van de (geschiedenis van) de Angelsaksische poëzie en de literaire wereld anno jaren vijftig en zestig is een voordeel, maar geen noodzakelijke voorwaarde.

Vertrouwdheid met literaire stijl 

Vocabulaire  Het boek stelt hoge eisen aan de woordkennis van de lezer. Er worden veel bijzondere woorden en frasen gebruikt. Vaak wordt de betekenis daarvan duidelijk door de context.
  Zinsconstructies  Het boek bevat veel lange en complexe zinnen, die geconcentreerd lezen vereisen. Zulke zinnen worden afgewisseld met eenvoudige, vaak zeer korte zinnen.  
  Stijl  De stijl is zeer rijk en exuberant. De schrijfster probeert kennelijk weer te geven hoe een dichter als Ted Hughes (die overigens ook veel proza heeft geschreven) denkt en spreekt. Het proza heeft zeker poëtische trekken en staat bol van de vaak originele beeldspraak.  

Vertrouwdheid met literaire personages 

Karakters  Het gaat in dit boek niet om gewone, 'bedachte' romanpersonages. De beide hoofdpersonen hebben echt geleefd en zijn dan ook mensen van vlees en bloed, maar Palmen maakt wel romanpersonages van hen; er staat immers ‘roman’ op het kaft. Bijzonder zijn ze door hun hang naar het dichterschap. De lezer moet zich dus wel kunnen verplaatsen in kunstenaars / dichters.
Alle andere personages die in het boek voorkomen, zijn ook mensen die echt bestaan hebben (en van wie sommigen nog leven), zoals de moeder van Sylvia, de literatuurcriticus Al Alvarez en de dochter en de zoon van Ted en Sylvia, en toch moeten we ook hen zien als romanpersonages.
  Aantal karakters  Geen probleem.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters  Kern van het boek is de ontwikkeling van de (liefdes)relatie tussen Ted Hughes en Sylvia Plath. Deze ontwikkeling gaat van aanvankelijke aanbidding (wederzijds) naar verwijdering, hoewel de liefdesgevoelens nooit verdwijnen. De relatie komt onder hoogspanning te staan door het wisselend succes van met name Sylvia, door haar ziekelijke begeerte en bezitsdrang en door de ontrouw van Ted. De N4- en N5-lezer zal niet altijd vertrouwd zijn met deze factoren, die een ogenschijnlijk ideaal huwelijk te gronde kunnen richten.

Vertrouwdheid met literaire procedés 

Spanning  Het boek ontbeert echte spanning, maar voor lezers vanaf N4 zal dit geen probleem zijn. Er is wel sprake van psychologische spanning. Als lezer wil je weten wat nu precies de opmaat is geweest tot de bekende, fatale afloop.
  Chronologie  Het verhaal wordt chronologisch verteld, 35 jaar na de heftige gebeurtenissen, vanuit ‘het nu’: dat is 1998, vlak voor de dood van Hughes. Zo nu en dan springt de verteller in zijn gedachten even voor- en achteruit, maar dit levert geen enkel probleem op voor de lezer. 
  Verhaallijn(en)  Er is in wezen maar één verhaallijn: de liefdesgeschiedenis. Natuurlijk spelen zaken uit het verleden een rol. De belangrijkste is de relatie van Sylvia met haar vader, die overleed toen zij net acht was.
Maar de hoofdlijn van het verhaal is heel goed te volgen, ook voor N4-lezers.
  Perspectief  De schrijfster laat Ted Hughes in ik-perspectief zijn verhaal doen. Daar wordt op geen enkel moment van afgeweken. Veel lezers zullen het verhaal lezen alsof het ook echt door de ik-figuur, Ted Hughes, verteld is. Palmen verdwijnt als schrijfster achter de ik-figuur Hughes.
  Betekenis  Jij zegt het is de korte geschiedenis van een zeer heftige liefdesrelatie tussen twee mensen die als dichter wereldberoemd zijn geworden. N4- en N5-lezers zullen Jij zegt het vooral waarderen vanwege deze opmerkelijke liefdesgeschiedenis. Het boek vertelt de kant van het verhaal van de dichter Hughes, die tot vlak voor zijn dood gezwegen heeft over de dramatische afloop van zijn relatie met Sylvia Plath. De laatste 25 jaar van zijn leven stond in het teken van controverses over zijn aandeel in de dood van Sylvia, én in de dood van zijn volgende geliefde die op exact dezelfde wijze zelfmoord pleegde als Plath.
Maar het verhaal grijpt dieper. Het stelt ook aan de orde in hoeverre het mogelijk en noodzakelijk is om van ‘de waarheid’ te spreken.
Verder graaft het verhaal in de achterliggende oorzaken van ernstige depressiviteit.
Tot slot biedt de roman een blik op de worstelingen van dichters, de hang naar roem en de kern van het dichterschap. Dat laatste zal zeker N6-lezers aanspreken, die zich bovendien kunnen afvragen hoe Palmen te werk is gegaan.

Relevante bronnen voor docenten

  Over Jij zegt het:
nrc.nl | interview met de schrijfster n.a.v. de  verschijning van Jij zegt het
volkskrant.nl | recensie
Over Connie Palmen: Wikipedia
Over Sylvia Plath (documentaire die kort na haar dood is gemaakt): YouTube
(dit is het eerste deel van de documentaire; de andere delen zijn ook via deze link te zien)
Over Ted Hughes: YouTube
Een dubbelinterview uit 1961 dat licht werpt op hun ontmoeting en de ontwikkeling van hun dichterschap: YouTube
Verder zijn er heel wat YouTube-filmpjes te vinden waarop een van beide dichters poëzie leest, soms van elkaar.