Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 5 | Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan

Introductie

De familieroman komt rond 1900 tot volle bloei in Europa. De bloei houdt verband met het naturalisme. In de familieromans uit deze periode staat vooral het verval van bourgeoisfamilies centraal. Dit is te verbinden met een ontwikkeling begin 1900 waarin hechte familiebanden (gebaseerd op gezamenlijk gedeelde burgerlijke normen en waarden) ter discussie kwamen te staan omdat de jongere generaties meer vrijheid wilden hebben. Couperus behoorde zelf tot een grootburgerlijke familie (Haagse bourgeoisie); en hij was een vertegenwoordiger van die jonge generaties. Door zijn homo-erotische aanleg, die regelrecht tegen de burgerlijke waarden indruiste, kwam een kritische en afstandelijke houding ten opzichte van zijn familie en de Haagse kringen hem goed uit.

Inhoud

Let op: onderstaande tekst bevat belangrijke details over de afloop van het verhaal.
Centraal staat een geheim tussen drie zeer oude mensen: mevrouw Dercksz, de heer Takma en dokter Roelofsz. Mevrouw Dercksz heeft destijds in Indië een geheime relatie gehad met de heer Takma. Toen haar man dit ontdekte heeft Takma hem gedood; mevrouw Dercksz hielp daarbij. Dokter Roelofsz heeft als doodsoorzaak verdrinking opgegeven en werd daarmee medeplichtig. De drie zeer oude mensen dragen dit geheim met zich mee. Gaandeweg wordt duidelijk dat vrijwel iedereen op de hoogte is. Zij weten echter niet wie precies het geheim kennen waardoor ze hun gevoelens niet kunnen delen met elkaar. Ze worden somber en angstig.
Het centrale personage is Lot. Hij is de kleinzoon van mevrouw Dercksz en (zonder dat Lot dit weet) van meneer Takma. Zijn moeder is namelijk de dochter van mevrouw Dercksz en meneer Takma. Hij huwt Elly; zij is de kleindochter van meneer Takma. Lot en Elly zijn dus neef en nicht, hetgeen zij zelf wel vermoeden. Lot is een charmante, ijdele, niet-zinnelijke en nogal bangelijke man (hij is vooral bang voor de ouderdom), die twijfelt aan veel, waaronder zijn schrijverschap en zijn huwelijk, maar die niet in staat is om krachtig op te treden en door te zetten. Hij komt als laatste achter het geheim.

Moeilijkheid

De moeilijkheid voor de N4-lezer schuilt niet zozeer in het taalgebruik of de lange zinnen als wel in de in eerste instantie ingewikkelde familieverhoudingen. Het vertelperspectief zal voor de N4-lezer lastig zijn door de vele dialogen en de uitgebreide gedachtegangen van de vele karakters. Voor hen is het interessant te onderzoeken wat het effect van dit perspectief is op hun lezersoordeel en op de personages. Hoe reageren zij en waarom?
Voor de N5-lezer is het boek geschikt omdat zij meer in literaire klassiekers geïnteresseerd zijn en omdat er een compleet andere sfeer en tijd met andere zeden en gewoonten aan de orde komt. Ze zullen zich de literaire stroming naturalisme eigen moeten maken om het werk optimaal te kunnen waarderen. Ook kunnen zij zich verdiepen in de plaats van het enorme oeuvre van Couperus in de Nederlandse literatuur. Couperus heeft een enorme hoeveelheid geschreven en is een erudiet persoon geweest.
Voor de N6-lezer is het een prachtige uitdaging om het werk van Couperus in kaart te brengen en zo een helder portret te schetsen van deze grote schrijver. De N5- en N6-lezer zal ook de schoonheid van de stijl van Couperus ervaren.

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid De bereidheid om aandachtig te lezen is gewenst. Dit kan voor de N4-lezer een probleem zijn. De lezer zal te maken krijgen met ten eerste een groot aantal personages, ten tweede de veelvuldige weergave van gedachten en gevoelens van de hoofdpersonen. Dit kan ook voor de N5- en N6-lezer in eerste instantie voor verwarring zorgen. Er wordt immers geen stamboom verstrekt; de lezer moet tijdens het lezen de relaties tussen de personages voor zichzelf in kaart brengen.
  Interesses Het zijn vooral psychologische processen die de onderliggende betekenislaag vormen. Wat beweegt de hoofdpersonen en wat heeft hen in het verleden bewogen? Voor de N4-lezer zal het lastig zijn zich in te leven in de oude personages en door de historische afstand ook in de leefwereld van de personages. Interesse in de psychologie van de mens is noodzakelijk om het werk te kunnen begrijpen en waarderen.
  Algemene kennis Enige kennis van de vaderlandse geschiedenis (waaronder de koloniale) en het tijdsbeeld van het fin de siècle verrijkt de leeservaring. Deze kennis is echter niet onmisbaar.
  Specifieke literaire en culturele kennis Niet noodzakelijk, maar ook hier geldt: over hoe meer kennis de lezer beschikt, des te rijker zijn leeservaring zal zijn. Kennis van realisme en naturalisme is hier een pre.
Vertrouwdheid met literaire stijl Vocabulaire Couperus' taal is wel soepel, maar stamt uit een heel andere tijd. De lezer stuit met grote regelmaat op woorden die hem onbekend zijn. Ook woorden en zinnen in het Frans zijn niet ongewoon. De woordkeus heeft wel betekenis voor de sfeer en de couleur locale. Lastig voor N4. Ook N5- en N6-lezers zullen hier even aan moeten wennen, maar omdat verondersteld mag worden dat zij meer bereid zijn zicht verdiepen in een wereld die zo verschilt van de hunne, zullen zij deze hindernis makkelijker nemen.
  Zinsconstructie Couperus schrijft lange zinnen waarin vaak een andere zin is ingebed. Dit kan lastig zijn voor de N4-lezer, evenal de vele dialogen. Het einde van een gedachte wordt zichtbaar gemaakt door er puntjes te plaatsen. Geen probleem voor N5 en N6.
  Stijl De impressionistische stijl zal lastig zijn voor de N4-lezer. 'De blijde blaf van de terriër galmde op, en neer over de trap stormde zijn uitbundige vaart, als struikelde hij over zijn eigen poten.'

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters Er komen veel personages in de roman voor en allen behoren ze tot de kring van de Derckszen; dit versterkt het idee van het sociale isolement waarin de familie is geraakt. In alle karakters komt wel iets tot uiting van het bepaald zijn door erfelijkheid, milieu en de tijd waarin men leefde (naturalisme). Leerlingen die al iets weten over het naturalisme zullen oog hebben voor de overeenkomsten en verschillen tussen de familielden.
  Aantal karakters Er zijn twaalf belangrijke personages. De meeste lezers, ook geoefende, hebben, zeker in het begin van de roman, moeite om de personages en generaties uit elkaar te houden. Het is voor hen belangrijk dat zij voor zichzelf bijhouden wie een relatie heeft met wie en hoe. De N5- en N6-lezer zal minder moeite hebben met de karakters maar ook voor hen geldt dat zij het beste een overzicht kunnen maken tijdens het lezen. 
   Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters Lot en Elly worden nader uitgediept. Ook de oude mevrouw Ottilie en meneer Takma maken een ontwikkeling door. 

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning De spanning in het verhaal wordt vooral bepaald door het voortdurend opvoeren van romanpersonages die steeds dichter bij het geheim komen. Veel N4-lzers halen hieruit de motivatie om door te lezen.
  Chronologie De chronologie wordt soms onderbroken door flashbacks naar de nacht waarin de moord plaatsvond. Geen probleem voor N4.
  Verhaallijn(en) Er zijn twee verhaallijnen: de verhaallijn van de drie oude mensen en hun geheim en de verhaallijn van Lot en Elly. De zinnelijke passie die het leven van de drie oude mensen heeft beheerst staat lijnrecht tegenover de bijna platonische liefde tussen Lot en Elly. De N4-lezer zal de lijnen goed kunnen begrijpen maar de verbanden niet meteen doorgronden. Voor de N5 lezer zal het interessant zijn om de verhaallijnen te spiegelen en de verbanden bloot te leggen. 
  Perspectief Het verhaal wordt verteld door een alwetende verteller. In de dialogen en gedachten leer je de gevoelens van de belangrijkste personen goed kennen. De dialogen kunnen wat saai aandoen maar zorgen wel voor afwisseling. De geoefende lezer zal juist door de dialogen verbanden kunnen leggen.
  Betekenis De psychologische romans van Couperus blijken een groot inzicht te verschaffen in maatschappelijke verhoudingen binnen de bourgeoisie aan het einde van de 19-de eeuw; ze hebben een documentaire waarde. Ze laten zien hoe de jonge generatie zich losmaakt van de greep die de familie en oudere generatie over hen heeft. N5- en N6-lezers zullen de roman als zodanig lezen. N4-lezers zullen in de betekenis die zij aan de roman toekennen eerder de psychologische implicaties van het familiegeheim betrekken.

Relevante bronnen voor docenten

  literatuurgeschiedenis.nl | beknopte informatie over leven en werk
louiscouperus.nl | website van het Louis Couperus Genootschap
kb.nl | informatie over Couperus bij de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)