Lezen voor de Lijst

Docenten Nederlands 15-18

 | niveau 6 | Het stenen bruidsbed

Introductie

Veel gememoreerd is Mulisch' uitspraak 'Ik bén de Tweede Wereldoorlog'. Als zoon van een genationaliseerde Duitser die in de oorlog collaboreerde en een Joodse moeder voelde Mulisch zich de belichaming van de Tweede Wereldoorlog. De oorlog speelt dan ook een grote rol in veel van zijn werken.
In Het stenen bruidsbed speelt het bombardement op Dresden een centrale rol. Dit bombardement in de nadagen van de oorlog, op een stad die nauwelijks een rol speelde in de oorlogsmachinerie van het Derde Rijk en bovendien barstte van de vluchtelingen, wordt wel als oorlogsmisdaad van de geallieerden aangemerkt. Een typisch Mulisch-thema dus, omdat gangbare opvattingen over goed en slecht, schuld en onschuld door dit bombardement onder druk werden gezet. Maar Mulisch zou Mulisch niet zijn als hij daarnaast niet ook verbanden zou leggen met de klassieke mythologie. In Mulisch' magisch-mythische levensfilosofie volstaat het niet de werkelijkheid te beschrijven, maar wordt de werkelijkheid getransformeerd. 'Het gaat hem zowel om het vastleggen van het 'mythische moment' als om het ontraadselen, misschien wel ontmaskeren van de mythe.'
Deze opvatting spreekt niet alleen uit Het stenen bruidsbed, maar ook uit bijvoorbeeld De zaak 40/61 (1962), De aanslag (1982), De ontdekking van de hemel (1992), De procedure (1998) en Siegfried (2001), alle opgenomen in de catalogus van Lezen voor de lijst.
Bron: Kritisch Literatuur Lexicon

Inhoud

De Amerikaanse tandarts Norman Corinth ontvangt een uitnodiging voor een congres in Dresden, de stad die hij als boordschutter in het Amerikaanse leger dertien jaar eerder heeft helpen bombarderen. Hij wordt ondergebracht in het pension van Herr Ludwig, dat de exacte replica is van een huis in Rome dat een zeker Krschowsky heeft laten bouwen - om er vervolgens zelfmoord te plegen.
Corinth voelt zich meteen aangetrokken tot Hella Viebahn, gastvrouw van het congres. Tijdens de openingsrede op de eerste avond verlaten zij, in het gezelschap van Dr. Schneiderhahn, voortijdig het congres en belanden zij in Alexander's Bar. Daar raken zij in gesprek met een man een vrouw die vertellen over het bombardement, hoe de vrouw de Elbe in vluchtte om te ontkomen aan het allesverzengende vuur en hoe zij ook daar nog beschoten werd en haar kind verloor. Gaandeweg wordt ook duidelijk waar Schneiderhahn en Hella waren op 4 februari 1945. Later op de avond gaat Corinth mee met Hella. In haar kamer krijgt hij een aanval wat iets 'wat erger wordt', maar 'hij wist niet wat er erger werd.' In de aansluitende 'Zang' wordt de beschieting van de vluchtelingen in de Elbe vervlochten met de vrijpartij van Corinth en Hella.

De volgende dag vindt Corinth in de ontbijtzaal een krantenknipsel van een artikel dat door Krschowsky is geschreven. Voordat het congresprogramma begint heeft Corinth nog tijd om de Gemäldegalerie te bezoeken. Daar treft hij Schneiderhahn. Omdat hij vermoedt dat Schneiderhahn een verleden heeft als kampbeul, legt Corinth hem het vuur na aan de schenen. Als Scheiderhahn met klem ook maar enige betrokkenheid ontkent, reageert Corinth agressief. Op het congres treft hij Hella, maar weet hij dat hij niet meer met haar naar bed kan gaan. Hij richt zich in plaats van haar op de achttienjarige stagiaire, Karin. Als de congresgangers 's avonds na het eten naar de concertzaal wandelen, zoekt Hella toenadering. Corinth reageert echter afwijzend. Hella heeft het raadsel-Schneiderhahn inmiddels opgelost: hij was spion. Corinth verlaat het concert in de pauze en laat zich door chauffeur Günther naar het pension brengen. In de auto wordt Corinth opnieuw gegrepen door iets wat hij zelf niet kan duiden. Later op de avond wacht Hella vergeefs op Corinth, ten prooi aan gevoelens van diepe wanhoop en eenzaamheid.

Corinth wordt ondertussen op zijn eigen kamer bezocht door Eugène, het homoseksuele hulpje van Herr Ludwig. Na een weinig subtiele verleidingspoging, waar Corinth niet op ingaat, herinnert Eugène zich plotseling dat er een man naar Corinth op zoek was. Uit Eugènes beschrijving maakt Corinth op dat het om Schneiderhahn gaat. Corinth maakt Günther de autosleutels met geweld afhandig en vertrekt haastig naar Schneiderhahns hotel, waar hij in blinde woede ontsteekt en Schneiderhahn neerslaat. Letterlijk gillend van het lachen verlaat Corinth het hotel. Hij krijgt een ongeluk met de auto van Günther en steekt het wrak in brand. Bij het licht van het vuur leest hij het artikel van Krschowsky, dat gaat over de mogelijke vondst van resten van Troje in Hissarlik. 

Moeilijkheid 

Het stenen bruidsbed is zonder meer een zeer moeilijk boek: 'De scholieren die dit boek ooit op hun lijst zetten, kunnen er onmogelijk veel van hebben begrepen. Het kost mij nog steeds de grootste moeite om alles te bevatten, zelfs als ik de gedetailleerde uitleg van J.A. Dautzenberg […] erbij pak.' (Arnold Heumakers in NRC Handelsblad, 3 juni 2005). Een valkuil is dat leerlingen het boek lezen als psychologische roman en daardoor andere aspecten over het hoofd zien. Alle lezers, ook op N6 zullen hulp nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van opdrachten, om een adequate betekenis aan de roman toe te kennen. Op verhaalniveau is het verhaal echter goed te volgen. Wat de roman interessant en uitdagend maakt voor N5- en N6-lezers is dat er ook veel is wat zij wél herkennen, zoals de indeling van de klassieke tragedie en de verwijzingen naar de Trojaanse oorlog. Een heel geschikt boek voor de gevorderde en ambitieuze lezer, in het bijzonder voor gymnasiasten.

Dimensies

Indicatoren

Toelichting | complicerende factoren

Algemene vereisten

Bereidheid De omvang (184 blz.) is alleszins te overzien. Het stenen bruidsbed is wel een moeilijk te doorgronden boek. De ervaring leert dat gevorderde lezers de roman intrigerend vinden, maar moeite hebben met betekenistoekenning. Daar kunnen de opdrachten een belangrijke rol in spelen.
   Interesses De kans bestaat dat leerlingen naar dit boek grijpen vanuit hun belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Zij zouden teleurgesteld kunnen raken, omdat de verhaallijn '1945' slechts een ondergeschikte rol speelt. Leerlingen die houden van een verhaal waar ze flink op moeten puzzelen, komen zeker aan hun trekken. Zeker geen typisch jongensboek.
  Algemene kennis Enig besef van de situatie in het Oostblok van voor 1989 is een pre. Ook is het handig als de leerling beschikt over kennis van het bombardement op Dresden en de controverse daaromtrent.
  Specifieke literaire en culturele kennis Gymnasiumleerlingen zullen de 'Zangen' herkennen als Homerische zangen, inclusief de typische zinswendingen. Het verhaal bestaat net als de klassieke tragedie uit vijf delen. Veel leerlingen zullen hierop gewezen moeten worden.

Vertrouwdheid met literaire stijl

Vocabulaire   Het vocabulaire is, afgezien van hier en daar een onbekend woord (zoals 'hecatomben') niet moeilijk. Ook een N4-lezer zou hiermee uit de voeten moeten kunnen.
  Zinsconstructies Alleen lastig in de zangen. Daar is de zinsvolgorde anders dan in 'normaal Nederlands'. N5- en N6-lezers zullen hier zeker uitkomen en wellicht gefascineerd zijn door de werking van dit taalgebruik.
  Stijl De stijl die Mulisch in Het stenen bruidsbed hanteert zou je elliptisch kunnen noemen. Veel wordt niet letterlijk beschreven; de leerling moet veel zelf uit de tekst afleiden. Ook voor N5 en N6 een pittige opgave. Redelijk veel dialogen. Veel gebruik van, vaak redelijke complexe, metaforen.

Vertrouwdheid met literaire personages

Karakters Lastige kwestie. Norman Corinth is een heel complex personage. Zijn gedachten en gedragingen worden weliswaar beschreven,  maar Mulisch verklaart niets en legt niets uit. Het zwaartepunt van de roman ligt dan ook niet bij Corinths psychologische ontwikkeling, maar ergens anders. Daardoor is Corinth eerder een type dan een uitgewerkt round character. Dat is een uitdaging voor N5. N6-lezers die dit door hebben, zullen hierdoor uitgedaagd worden.
  Aantal karakters Overzichtelijk. De belangrijkste personages zijn Norman Corinth, Hella Viebahn en Alexander Schneiderhahn. De belangrijkste bijfiguren zijn Herr Ludwig, Eugène en Gunther.
  Ontwikkeling van en verhouding tussen de karakters Bij oppervlakkige lezing maakt Corinth een ontwikkeling door. Sommige leerlingen zullen Het stenen bruidsbed in de eerste plaats lezen als psychologische roman. Ze zullen opmerken dat Corinth in Dresden tot waanzin wordt gedreven en dat dat verband houdt met zijn oorlogsverleden. Deze lezing leidt echter niet tot betekenistoekenning op een ander niveau, want op deze manier kunnen (te) veel aspecten van de roman niet geduid worden.
De (zeer) gevorderde lezer zal zien dat de vraag of Corinth zich al dan niet ontwikkelt misschien niet zo relevant is. In Het stenen bruidsbed gaat het vooral om iets anders: het wezen van de geschiedenis, schuld, daderschap, identiteit en nog veel meer. Zeer uitdagend voor N5 en N6.

Vertrouwdheid met literaire procedés

Spanning Leerlingen die de roman lezen omdat zij denken dat verhaal gaat over het bombardement op Dresden zullen bedrogen uitkomen. In die zin bevat het verhaal weinig actie. De spanning ligt voor een minder ervaren lezer deels in de psychologie van Corinth: wat gaat hij nu weer doen en waarom doet hij dat?
  Chronologie In grote lijnen verloopt de verhaallijn in het vertelheden chronologisch. Geen probleem.
  Verhaallijn(en) De verhaallijn in het heden wordt doorsneden door flashbacks waarin Corinths ervaringen tijdens het bombardement in Homerische zangen worden beschreven. De structuur van het verhaal zal de N5- of N6-lezer niet voor problemen stellen.
  Perspectief Voornamelijk personaal vanuit Norman Corinth. Een uitzondering is het hoofdstuk 'Een kleine zwarte hoed' in deel 5, waarin het perspectief bij Hella Viebahn ligt.
  Betekenis Als zelfs gerenommeerde critici openlijk erkennen dat zij de grootste moeite hebben om 'alles te bevatten' (Heumakers), kan natuurlijk niet van leerlingen in de tweede fase verwacht worden dat zij dat wél kunnen. Er zijn meerdere betekenissen mogelijk en feitelijk is geen enkele duiding afdoende. Dat geeft niet. Leerlingen op N4 zullen Het stenen bruidsbed voornamelijk lezen als een psychologische roman. N5- en N6-lezers zullen meer oog hebben voor bijvoorbeeld de relatie tussen heden en verleden en de meer beschouwende, vrij abstracte passages over het wezen van de geschiedenis Bovendien zullen zij de verteltechniek in hun interpretatie betrekken. Beslist een moeilijke opgave, ook voor N6.

Relevante bronnen voor docenten

   dbnl.org | Eric Bor, 'Mulisch' meerduidigheid in Het stenen bruidsbed'
dbnl.org | J.A. Dautzenberg, 'Geschiedenis en tegengeschiedenis bij Harry Mulisch'
'Harry Mulisch', in: Kritisch literatuur lexicon