In Jikse-libben - Spoelstra, JannekeDe fûke - Velde, Rink van derDe treastfûgel - Speerstra, HylkeSterke skouders - Jong, Hanneke deDe gouden swipe - Brouwer, AbeBrekber - Talsma, HildaSwarte ingels - Schoorstra, WillemDe fûke - Velde, Rink van derOar plak oare tiid - Bilker, JetskeNei de klap - Riemersma, Tr.In kop as in almenak - Hindriks, ElskeFabryk - Riemersma, TrinusSalsafamke - Jong, Hanneke deDe keet fan Annawâld - Scheltema, FreddyAs gong dêr in oar - Popma, LeoFoarstelling - Cazemier, Caja

Wolkom by 'Lezen voor de lijst' Frysk !

 

> Bloch-bydragen: oan de ein >

Ofdieling Frysk
Bist hjir op de thússide (home) fan de Fryske ôfdieling fan Lezen voor de lijst. Dit stik fan de site is bedoeld foar minsken dy't in paad sykje yn de Fryske literatuer. Dat kinne learlingen wêze út it middelber ûnderwiis, mar ek dosinten, âlden, bibleteekmeiwurkers, leden fan lêsklubs en oaren. Mar omdat de site yn it foarste plak foar learlingen bedoeld is, sizze wy hjir 'do' en net 'jo' - oaren dy't op de site komme fine it grif net slim dat wy dookje. 

In boek kieze foar de lêslist
Dizze site helpt dy by it kiezen fan boeken foar de lêslist en it ynskatten fan dyn lêsnivo. Ast langer mei de site oan de gong bist, kinst ek sjen oft dyn nivo feroaret.
Hjirûnder stiet hiel yn it koart hoe'tst mei de site oan de slach kinst.

Sykje út wat dyn lêsnivo is
Der binne seis lêsnivo's. Klik yn it submenu by 'Fries' op de menukar 'lêsnivo's'. Dan krijst in koarte beskriuwing fan de seis lêsnivo's. Lês dy troch en bepaal it nivo dat it bêste by dy past. Dat is fansels in skatting, miskien pasto ek wol in bytsje op twa nivo's. Kinst it ek mei dyn dosint beprate.

Sykje in boek
By de submenukar hjirboppe 'sykje in boek' kinst de list sjen fan alle Fryske boeken fan de site. By titels mei in stjerke is alle materiaal klear, by titels sûnder stjerke komt earstdeis noch mear te stean.

> Boppe-oan dy list kinst mei in tab selektearje op allinne de boeken fan dyn eigen lêsnivo. Elk nivo hat in eigen kleur.
> Besjoch de ynformaasje oer de boeken fan dyn eigen nivo (klik op it omslach yn de list).
> Op it ljochtblauwe tabblêd 'algemeen' stiet koarte ynformaasje oer it boek en de skriuwer en ek wurdearringen fan oare lêzers. Sykje sa it boek út dat dy oansprekt en dat by dy past.
> Op de oare tabblêden steane opdrachten fan ferskate nivo's, en ynformaasje foar de dosint (dy is net geheim...).

Mear ynformaasje
Yn de menu-rigel mei lytse letterkes hielendal boppe-oan by 'leerlingen' en 'docenten' stiet mear ynformaasje.
Op sirkwy.nl, de literatuersite fan Tresoar, stiet in artikel Mear oer Lezen voor de Lijst Frysk

In eigen akkount
It is handich om in akkount te meitsjen. Dan kinst gebrûk meitsje fan alle mooglikheden fan de site. Kinst bygelyks boeken yn dyn eigen boekekast sette, dyn boekelist Frysk meitsje en dy nei dyn dosint tastjoere. By alle boeken yn dyn boekekast kinst sels noytsjes meitsje en dy bewarje. Ast in boekje yn dyn boekekast in finkje joust datst it útlêzen hast, kinst it boek ek wurdearje (1-5 stjerren).

Wy winskje dy in soad sukses by it boekútsykjen en nocht by it lêzen !

De redaksje fan de ôfdieling Frysk

Ans Wallinga (OSG Singelland, Drachten)
Babs Gezelle Meerburg (NHL Hogeschool, Ljouwert)
Teake Oppewal (Tresoar, Ljouwert)

Blogs

Roman 'Paadwizer' wer boppe-oan

Gepost op tongersdei 1 desimber 2016 door: Teake Oppewal

Foar de  twadde moanne achter elkoar is de roman Paadwizer fan Eelkje Tuma it populêrste boek yn de kategory N3-N6 (sjoch de Top-5 list fan novimber oan de rjochterkant).

Tuma Eelkje Jan Kalma 2003

Lees verder


Geart Tigchelaar kriget oersetpriis

Gepost op tongersdei 10 novimber 2016 door: Teake Oppewal

Skriuwer, dichter en oersetter Geart Tigchelaar krige op 4 novimber fan kultuerdeputearre Sietske Poepjes de oersetpriis fan de Provinsje Fryslân útrikt. De priis is neamd nei dichter Obe Postma dy’t sels ek oersettingen makke. Tigchelaar wie der wakker fergulde mei!

OP2016 Mannen Fan Regaad , Peckelsen En Priiswinner Bew

Lees verder


'De spion': roman oer Mata Hari

Gepost op tongersdei 13 oktober 2016 door: Teake Oppewal

De wrâldferneamde Braziliaanske skriuwer Paolo Coelho hat in roman skreaun oer it libben fan Mata Hari mei as titel A Espiã: De spion. Mata Hari waard grut yn Ljouwert, har echte namme wie Margaretha Geertruida Zelle.

De Spion Utrikking 1

Lees verder
naar het blogarchief