Lezen voor de Lijst

Fries

 | niveau 2 | It neidiel fan 'e twivel

It neidiel fan 'e twivel

It neidiel fan 'e twivel

Bloem, I.E.
Niveau
Niveau 2
Jaar uitgave
2021
Uitgeverij
Afûk
Plaats
Ljouwert
Aantal pagina's
172
Genre
 • coming of age
 • young adult
Tags
 • koroana
 • leafde
 • adolesinsje
 • jeugdûnderfiningen
 • famylje
Taalniveau
B2
Lenen bij de bibliotheek

Printe boek fan Biblioteek Fryslân (foar leden fan Biblioteek Fryslân)

Sprutsen boek fan Passend lêzen (foar ast dyslektysk bist)

Over de auteur

I.E. Bloem is de skûlnamme fan Jan Minno Rozendal. It neidiel fan ‘e twivel is syn twadde boek ûnder dit pseudonym. Yn earsten wie it net de bedoeling dat de identiteit fan de skriuwer útkomme soe. Yn ynterviews joech er oan dat er leaver net yn ‘e oandacht stean wol. Mei it winnen fan de Simkekloostermanpriis foar bêste berneboek yn 2022, koe er lykwols net anonym bliuwe.

Jan Minno Rozendal is de soan fan twa skriuwers: Anders Rozendal en Corry Boelens en hat fan syn tsiende ôf yn Bûtenpost wenne. Hy studearre Skiednis oan de Universiteit fan Grins. Op dit stuit hat er in kommersjeel skriuwburo. Dêrneist wurket er oan in promoasjeûndersyk oer Douwe Kalma, dat er yn 2024 hopet ôf te sluten mei in dissertaasje.

Neist de jongereinboeken dy’t er skreaun hat, hat er fan 2017 ôf in biografy oer de dichter Anders Minnes Wybenga en trije romans skreaun ûnder syn eigen namme.

Inhoud

It neidiel fan ‘e twivel giet oer Bas dy’t yn 5 VWO sit. Hy sil mei klasgenoat Vera op útwikseling fan skoalle nei Italië. Syn heit is ferstoarn. Dêrtroch is it foar syn omjouwing lestich is om him gean te litten.

Bas moetet dêr de mysterieuze Julia, dêr’t der fereale op rekket. Wannear’t er goed kontakt mei Julia begjint te krijen, brekt de koroanapandemy út en moatte alle bûtenlanners werom nei harren lân. Bas besiket hjir mei Julia ûnderút te kommen.

Leesaanwijzingen

It neidiel fan ‘e twivel begjint middenyn it ferhaal. Wêr’t it earste haadstik presys oer giet wurdt pas letter yn it boek dúdlik. Bas syn wrâld is foar in grut part werkenber, om’t it spilet op in middelbere skoalle, yn tiid fan koroana en giet oer jongerein. It ferhaal is ek meinimmend en spannend, trochdat der in soad yn bart as it giet om relaasjes en troch de reis nei Italië.

Om over na te denken

Wat dochst ast it net iens bist mei dyn âlders? Hearre âlders allinnich foar harren bern te soargjen of hearre bern ek foar harren âlders te soargjen? Hasto geheimen dy’tst oan gjinien fertelst?

Waardering

De sjuery fan de Simke Kloostermanpriis skriuwt:

"Yn dit aktuele, skerpe, ferrassende en yntrigearjende ferhaal bliuwt lang yn ’e midden wat der no krekt te rêden is. En sels oan de ein bliuwe der noch fragen oer, want, hoe soe it no fierder gean? I.E. Bloem boartet hiel tûk mei de lêzer en mei de feiten dy’t er wol en net sjen lit. In bysûndere oanwinst foar de jeugdliteratuer."

Dit boek is in echte oanrieder foar alle (jonge) minsken dy’t hâlde fan psychologyske romans.
(heitenmem.nl)

It neidiel fan de twivel - I.E. Bloem | Boekpromoasje - YouTube (promoasje filmke studinten NHL Stenden)

Opmerkingen

It neidiel fan ‘e twivel hat de Simkekloostermanpriis foar bêste jongereinboek fan 2022 wûn en is foarsjoen fan in White Raven, in ynternasjonale oanbefelling foar berne- en jeugdliteratuer.
Samengesteld door

Akke Gerlsma

Aanbevolen

Opdrachten


Niveau 1 - Opdrachten

Boek Bloem, I.E. It neidiel fan 'e twivel
NûmerN1/1
Nivo1
Stúdzjelêst1 slû
Wurkfoarmyndividueel
Fokusplot
Learst

om nei de plotopbou yn it ferhaal te sjen

Opdracht

Tink derom!
Dizze opdracht moatst meitsje by it lêzen fan it boek. Dus begjin mei de opdracht foardatst mei it boek úteinsetst.

1. Lês It neidiel fan ‘e twivel oant side 33 en skriuw yn in pear sinnen op hoe'tst tinkst dat it ferhaal fierder gean sil? Doch itselde nei side 87 en nei side 111.

2. Foar hoefier kaam it plot yn It neidiel fan ‘e twivel oerien mei dyn ferwachtings? Oer wat in plot krekt is, lêst yn de boarne (sjoch hjirûnder).

3. Fûnst it plot fan de roman foarsisber of net? Lis út.

Literaire theorie

Plot, Basisboek literatuur, Peppelenbos, Temme en Joosten, Grins, 2020

Of fia dizze link: Plot - Wikipedia

Makke trochAkke Gerlsma
Boek Bloem, I.E. It neidiel fan 'e twivel
NûmerN1/2
Nivo1
Stúdzjelêst1 slû
Wurkfoarmyndividueel
Fokuspersonaazjes
Learst

om dy te identifisearjen mei de personaazjes

Opdracht

1.
Betink fiif fragen dy’tst oan Bas stelle wolle soest oer syn útwikseling nei Italië. Bygelyks: Wat is dyn moaiste ûnderfining by de Materazzi’s? Wêrom soest, mei de kennis fan no, wol of net wer nei Italië ta gean?

Soargje derfoar datst iepen fragen stelst. Dyn fragen begjinne dus mei hoe, wat, wie, wêrom, wêrom, wannear. 

2.
Betink wat de antwurden fan Bas binne op dyn fragen en skriuw dy op.

3.
Wurkje de antwurden op dyn fragen út en doch krekt as hast Bas echt ynterviewd. Fertel yn in vlog fan minimaal 2 minuten, dy’tst mei dyn telefoan opnimst, hokker antwurden Bas op dyn fragen jûn hat.

Makke trochAkke Gerlsma

Niveau 2 - Opdrachten

Boek Bloem, I.E. It neidiel fan 'e twivel
NûmerN2/1
Nivo2
Stúdzjelêst1 slû
Wurkfoarmyndividueel
Fokusidentiteit
Learst

om nei it gedrach en de karren fan Bas te sjen

Opdracht

A.
1. Wannear en wêr kinsto it bêst dysels wêze?
2. Hasto wolris it gefoel datst net dysels wêze kinst? Wêr leit dat dan oan?

B.
Bas nimt ferskillende rollen oan yn dit ferhaal. Dy fan soan (fan syn mem), grutte broer, learling, klassegenoat, gast en freon. By guon minsken hâldt er him grut en by oaren docht er krekt as makket it him neat út wat se fan him fine.

Sykje trije oerienkomsten yn syn gedrach en trije ferskillen yn de petearen dy’t er hat mei de ferskillende minsken. Hjirûnder is in rige mei minsken wêr’tst in kar út meitsje kinst. Kies yn alle gefallen trije persoanen út. Jou oan op hokker side ast it petear fûn hast.

Persoan

Side

Foarbyld:

Vera

Side 9-11. “Vera siet noartsk ta it rút útte stoareagjen. … ‘Niks “od oars”. Do seist noait wer wat raars oer har. Punt.’ Ik kniep myn hân ta in fûst, it waard my swart foar de eagen. As it nedich wie soe ik in klap útdiele, ik soe it dwaan, ik woe it net, mar as it moast …”

Bas is hjir yn earsten ûnwis, mar is hielendal net ûnwis en wol it graach foar Julia opnimme. Yn de rin fan it ferhaal, wurde dy twa ferskillende rollen hiel dúdlik yn it ferhaal. 

Julia

 

Veenstra

 

Mem

 

Nonna

 

De âldere plysjeman

 

Materazzi

 

De dokter

 

C.
By wa kin Bas it meast himsels wêze, tinkst? Is dat bygelyks syn mem, de dokter of Julia of noch in oar. Wêrom tinkst dat? Underbou dyn antwurd mei op syn minst 80 wurden.

Makke trochAkke Gerlsma
Boek Bloem, I.E. It neidiel fan 'e twivel
NûmerN2/2
Nivo2
Stúdzjelêst1,5 slû
Wurkfoarmyndividueel
Fokustitelferklearring
Learst

wat de titel mei it ferhaal te krijen hat

Opdracht

A.
1. Bas hat him net opjûn foar de útwikseling nei Italië. Hy hat meardere redenen om net dy kant op te wollen of te gean. Hokker redenen hat er? Beneam trije.
2. Wêrom giet Bas úteinlik wol op útwikseling? Ferklearje dyn antwurd yn op syn minst 75 wurden.

B.
Fertel wat der neffens dy bard mei de heit fan Bas is. Wa hat der neffens dy skuld oan dy situaasje en wêrom? Brûk op syn minst 100 wurden.

C.
Julia en Bas binne in bysûndere kombinaasje. Neidat se útnaaid binne om sa te foarkommen dat Bas nei hûs werom moat, giet it hielendal mis mei dy twa. Wat tinksto dat der te rêden is mei Julia? Is har heit echt sa’n rare man? Hat Julia Bas nedich om har te beskermjen? Ferklearje dyn antwurd yn op syn minst 150 wurden.

D.
De siswize is: It foardiel fan ‘e twivel krije, mar dit boek hjit It neidiel fan ‘e twivel.

1. Op hokker plakken krijt Bas it foardiel fan ‘e twivel? Besjoch foar it antwurd op de fraach de antwurden dy’tst jûn hast op boppesteande fragen.
2. Yn hokker gefallen krijt Bas it neidiel fan ‘e twivel? Besjoch foar it antwurd op de fraach de antwurden dy’tst jûn hast op boppesteande fragen.
3. Begrypsto wêrom it boek It neidiel fan ‘e twivel hyt? Ferklearje dyn antwurd mei op syn minst 80 wurden.

Makke trochAkke Gerlsma

Niveau 3 - Opdrachten

Boek Bloem, I.E. It neidiel fan 'e twivel
NûmerN3/1
Nivo3
Stúdzjelêst1 slû
Wurkfoarmyndividueel
Fokuspersonaazje
Learst

wat in held of antyheld is yn in ferhaal

Opdracht

A.
Nei it lêzen fan it boek hasto fêst in miening foarme oer it hâlden en dragen fan Bas. As lêzer fine je gau ien aardich of net.

1. Wat fynsto positive eigenskippen fan Bas? Is hy bygelyks aardich, hulpfeardich of sosjaal? Beneam trije en jou oan yn hokker situaasje as dy eigenskippen nei foaren kommen binne.
2. Wat fynsto negative eigenskippen fan Bas? Is hy bygelyks ûnaardich, negatyf en noartsk? Beneam trije en jou oan yn hokker situaasje as dy eigenskippen nei foaren kommen binne.
3. Hokker eigenskippen wage foar dy it swierst? Soe Bas in freon fan dy wêze kinne? Ferklearje dyn antwurd yn op syn minst 150 wurden.

B.
Op wikipedia stiet:

Dat in antyheld:

Maklik, laf of egoïstysk is;

Troch minsklike gebrekken werkenber is;

Realistysker is as in held.

Jou oan oftst fynst dat Bas past by (dielen fan) boppesteande omskriuwing. Ferklearje dyn antwurd yn op syn minst 100 wurden.

C.
Lês de teory oer helden en antyhelden fan DBNL. Sjoch de link hjirûnder.

1. Beskriuw dêrnei oft Bas in held of in antyheld is as it giet om wat Bas belibbet mei Julia. Beskriuw earst koart wat der bard is en ferklearje dêrnei dyn antwurd. Brûk op syn minst 100 wurden.
2. Beskriuw dêrnei oft Bas neffens dy in held is as it giet om wat der bard is mei syn heit. Beskriuw earst koart wat der bard is en ferklearje dêrnei dyn antwurd. Brûk op syn minst 100 wurden.

Besjoch dyn antwurden by opdracht A, B en C. Wat is dyn einoardiel? Is Bas in held of in antyheld? Ferklearje dyn antwurd yn op syn minst 150 wurden. Begjin dyn antwurd mei: Bas is in held/antyheld omdat …

Literaire theorie

antiheld Algemeen letterkundig lexicon - DBNL
Antiheld - Wikipedia

Makke trochAkke Gerlsma
Boek Bloem, I.E. It neidiel fan 'e twivel
NûmerN3/2
Nivo3
Stúdzjelêst2 slû
Wurkfoarmyndividueel
Fokusmiening
Learst

om in miening te foarmjen oer it boek

Opdracht

Lês de resinsje fan heitenmem.nl oer It neidiel fan ‘e twivel: De resinsje fan Corrie: It neidiel fan ‘e twivel » heit&mem (heitenmem.nl)

A.
1. Binne der wurden yn de resinsje dy’tst net kenst? Skriuw dy wurden op en sykje de betsjutting fan de wurden op op frysker.nl. Sykje yn alle gefallen de betsjutting op fan de wurden: ienselvich, dryst en gnize.

B.
Yn de resinsje stiet dat de lêzer:

 • gau meilibbet mei Bas
 • meinommen wurdt yn de spanning fan it meitsjen fan beslissingen
 • op it ferkearde spoar setten wurdt troch de wikseling fan de tiid dat Bas’ heit noch libbe en de tiid yn Italië.

Bisto it mei boppesteande saken iens? Ferklearje dyn antwurd mei op syn minst 150 wurden.

C.
It neidiel fan ‘e twivel hat de priis foar bêste Fryske berne- of jongereinboek fan 2022 wûn. De sjuery seit oer it boek:

"Yn dit aktuele, skerpe, ferrassende en yntrigearjende ferhaal bliuwt lang yn ’e midden wat der no krekt te rêden is. En sels oan de ein bliuwe der noch fragen oer, want, hoe soe it no fierder gean? I.E. Bloem boartet hiel tûk mei de lêzer en mei de feiten dy’t er wol en net sjen lit. In bysûndere oanwinst foar de jeugdliteratuer."

1.
De sjuery jout trije arguminten:
a. It is in aktueel, skerp, ferrassend en yntrigearjend ferhaal;
b. Lang bliuwt yn it midden wat der krekt te rêden is en sels oan de ein bliuwe der noch fragen oer;
c. E. Bloem boartet hiel tûk mei de lêzer en mei de feiten dy’t er wol en net sjen lit.
2. Jou oan oftsto it iens bist mei de arguminten. Beneam se ien foar ien.

D.
Meitsje in booktok fan it neidiel fan ‘e twivel. Yn dy booktok fertelst:

 • Koart de ynhâld fan it boek;
 • Dyn miening oer it boek;
 • Trije arguminten dy’t dy miening ûnderstreekje.

De booktok kinst opnimme mei dyn telefoan.

Makke trochAkke Gerlsma

Docenteninformatie

Yntroduksje

I.E. Bloem is de skûlnamme fan Jan Minno Rozendal. It neidiel fan ‘e twivel is syn twadde boek ûnder dit pseudonym. Yn earsten wie it net de bedoeling dat de identiteit fan de skriuwer útkomme soe. Yn ynterviews joech er oan dat er leaver net yn ‘e oandacht stean wol. Mei it winnen fan de Simkekloostermanpriis foar bêste berneboek yn 2022, koe er lykwols net anonym bliuwe.

Jan Minno Rozendal is de soan fan twa skriuwers: Anders Rozendal en Corry Boelens en hat fan syn tsiende ôf yn Bûtenpost wenne. Hy studearre Skiednis oan de Universiteit fan Grins. Op dit stuit hat er in kommersjeel skriuwburo. Dêrneist wurket er oan in promoasjeûndersyk oer Douwe Kalma, dat er yn 2024 hopet ôf te sluten mei in dissertaasje.

Neist de jongereinboeken dy’t er skreaun hat, hat er fan 2017 ôf in biografy oer de dichter Anders Minnes Wybenga en trije romans skreaun ûnder syn eigen namme.

Ynhâld

It neidiel fan ‘e twivel giet oer Bas dy’t mei klasgenoat Vera út 5 VWO op útwikseling fan skoalle nei Italië is. Syn heit is ferstoarn. Dêrtoch is it foar syn omjouwing lestich is om him gean te litten.

Bas moetet dêr de mysterieuze Julia, dêr’t er fereale op rekket. Wannear’t er goed kontakt mei Julia begjint te krijen, brekt de koroanapandemy út en moatte alle bûtenlanners werom nei harren lân. Bas besiket dêr mei Julia ûnderút te kommen.

Swierte

Foar N1-lêzers en N2-lêzers is dit boek oantreklik, omdat it in meinimmend ferhaal is dêr't in soad yn bart. Fierders spilet it ferhaal him ôf yn in werkenbere wrâld en sille de gedachten en de frustraasjes dy't Bas hat foar de lêzer oer it algemien werkenber wêze. Troch de tiidwikselingen dy’t net altyd oanjûn wurde en it iepen ein, sil it boek geskikter wêze foar in N2-lêzer as foar in N1-lêzer. Der sitte sa no en dan wol iepen plakken yn it boek. In N3-lêzer kin troch dit boek oan it tinken set wurde oer hoe't je omgeane mei grutte feroaringen en der libbenslessen út helje.
It boek befettet in soad taaleigen en in iroanyske styl, wat mooglik lestich is foar de N1- of N2-lêzer. De flotte, eigentiidske en meinimmende styl makket it boek lykwols ek tige oantreklik foar dy lêzers.

Didaktyske en letterkundige analyze

Diminsjes

Yndikatoaren

Taljochting | komplisearjende faktoaren

Algemiene fereasken (om tekst begripe te kinnen)

Reewilligens

It ferhaal begjint direkt en de lêzer moat miskien efkes wenne oan de omjouwing en de Italiaanske nammen. It boek is meinimmend skreaun, mar de lêzer wit net direkt wêr’t it oer giet. Foar in N1-lêzer kin dat lestich wêze, in N2-lêzer sil dêr makliker oerhinne stappe.

Ynteresses

Learlingen dy’t reizgjen of Italië aardich fine, sille aardichheid hawwe oan dit boek.

Algemiene kennis

It is handich te witten wat de situaasje yn Italië wie oan it begjin fan de koroanapandemy, mar dit is net in eask om it ferhaal begripe te kinnen.

Spesifike literêre en kulturele kennis

Der is gjin spesifike literêre en kulturele kennis fereaske om dit boek te begripen.

Fertroud mei literêre styl

Wurdgebrûk

It boek is skreaun yn natuerlik Frysk mei in soad Frysk taaleigen. Der wurde ek Italiaanske wurden brûkt, lykas forza, mio figlio, pace nel mondo. It is handich om dy wurden te kennen, mar de betsjutting is ek goed út de kontekst te heljen.

Sinskonstruksjes

Koarte en lange sinnen wikselje inoar ôf. It boek hat in soad dialogen. Dat is foar N1-lêzers oantreklik.

Styl

De styl soarget derfoar dat de lêzer net fan it begjin ôf in posityf byld hat fan de haadpersoan, om’t hy bot op himsels is. Dat kin foar in N1-lêzer lestich wêze.

Fertroud mei literêre prosedees

Aksje

Der sit in soad aksje yn it boek. De reis nei Italië en letter de wize hoe’t Bas besiket yn Italië te bliuwen, mar ek syn famyljehistoarje meitsje it in spannend ferhaal.

Gronology

It ferhaal begjint mei in flash forward, mar is dêrnei sa goed as gronologysk. It begjin fan it ferhaal kin betiizjend wêze foar N1-lêzers en miskien ek wol wat útdaagjend foar N2-lêzers, om’t se net fuortdaliks witte wêr’t it oer giet. In N3-lêzer sil it spannend fine en lêst gau troch.

Ferhaalline(n)

Der binne twa ferhaallinen: ien dy’t yn de no-tiid spilet en ien dy’t al west hat. Oan de ein fan it boek kin dat foar betizing soargje by N1- en N2-lêzers. N3-lêzers sille dêr gjin muoite mei hawwe.

Perspektyf

Learlingen krije it ferhaal mei út it perspektyf fan Bas wei. It smyt foar de lêzer gjin problemen op.

Betsjutting

N1-lêzers sille dit boek beskôgje as in spannende roman oer in útwikseling fan skoalle nei Italië en oare bekende ûnderwerpen. N2-lêzers sille it noflik fine dat se harsels (foar in part) werkenne kinne yn it libben dat Bas hat en har meislepe litte troch it pakkende ferhaal. Foar de reflektearjende N3-lêzer sil dit boek soargje dat hy neitinkt oer famyljeferhâldingen, freonskippen en hoe't je je ferhâlde ta feroaringen. N3-lêzers kinne ek neitinke oer húslik geweld en hoe'tst dêr mei omgean moatst ast der mei te meitsjen krijst.

Fertroudheid mei literêre personaazjes

Karakters

It kin lestich wêze foar de N1- en N2-lêzer om him goed yn Bas te ferpleatsen en de karren dy't hy makket te begripen. Foaral de fersteurde relaasje mei syn heit sil foar in soad lêzers net fertroud wêze.

Oantal karakters

It tal karakters yn dit boek is oersichtlik en goed nei te kommen.

Untjouwing fan de karakters

De iennige persoan dy’t in ûntjouwing trochmakket is Bas. Yn it begjin liket Bas in skeind jongkeardel, mar hoe fierder it ferhaal giet, hoe minder dêr fan wier blykt te wêzen. Dat sil foar alle nivo’s net lestich wêze.

Ferantwurding

 

Relevante  boarnen foar dosinten

 Rozendal, Jan Minno (tresoar.nl)