Fries

filter: Download de hele lijst (PDF)
title waardering auteur jaar niveau boekenkast
Minskebern* - Poortstra, Margryt (0 sterren) Minskebern*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Poortstra, Margryt2008 [2de pr. 2014]B1
Nei de klap* - Riemersma, Tr. (0 sterren) Nei de klap*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Riemersma, Tr.1999 [2de pr. 2014]B2
Griene Simmer* - Kingma, Bart (0 sterren) Griene Simmer*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Kingma, Bart2010B1
Oxzana* - Claus, Marga (0 sterren) Oxzana*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Claus, Marga2000 [4de pr 2010]B1
It Eagleton Segel* - Terpstra, Arjen (0 sterren) It Eagleton Segel*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Terpstra, Arjen2010B1
De Jacht* - Ploeg, Durk van der (0 sterren) De Jacht*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Ploeg, Durk van der1988 [3de pr. 2014]B2
In Jikse-libben* - Spoelstra, Janneke (0 sterren) In Jikse-libben*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Spoelstra, Janneke2008B1
De froulju fan de fetweider* - Kiestra, D.H. (0 sterren) De froulju fan de fetweider*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Kiestra, D.H.1939 [4de pr 2010]B2
De wylde boerinne en oare ferhalen*  - Holtrop, T.E. (0 sterren) De wylde boerinne en oare ferhalen*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Holtrop, T.E.1915 [4de publikaasje 2010]C1
De Fûke* - Velde, Rink van der (0 sterren) De Fûke*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Velde, Rink van der1966 [10de pr. 2005]B2
De treastfûgel* - Speerstra, Hylke (0 sterren) De treastfûgel*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Speerstra, Hylke2013 [2de útwreide edysje]B2
Wolken fan wol - Dykstra, Lida (0 sterren) Wolken fan wol
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Dykstra, Lida2000B1
De boumaster fan de Aldehou* - Tamminga, D.A. (0 sterren) De boumaster fan de Aldehou*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Tamminga, D.A.1985 [4de printing 2010]C1
De smearlappen* - Wadman, Anne (0 sterren) De smearlappen*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Wadman, Anne1963 [9de pr. 2010]B1
Wat it is om bang te wêzen* - Schiffart, Sipke de  (0 sterren) Wat it is om bang te wêzen*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Schiffart, Sipke de 2012B1
Paradys oan de baai* - Kootstra, Douwe (0 sterren) Paradys oan de baai*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Kootstra, Douwe2010B1
De dei dat Farah Bezaz ferdwûn* - Meer, Aggie van der (0 sterren) De dei dat Farah Bezaz ferdwûn*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Meer, Aggie van der2008B2
It wurk fan 'e duvel* - Ploeg, Durk van der (0 sterren) It wurk fan 'e duvel*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Ploeg, Durk van der2000 [2de pr. 2006]B2
Ik, Anna* - Dykstra, Lida (0 sterren) Ik, Anna*
niveau 3
     

ynklusyf opdrachten
Dykstra, Lida2009B1